Rủi ro và Tuân thủ

Giảm tổn thất và cải thiện việc đưa ra quyết định

Thúc đẩy hiệu quả kinh doanh bằng tầm nhìn

Giải pháp rủi ro và tuân thủ của IBM cho phép công ty tăng hiệu quả kinh doanh, quản lý rủi ro và các thách thức theo quy định khắp doanh nghiệp.

Phần mềm rủi ro và tuân thủ OpenPages của IBM trang bị cho các tổ chức khả năng:

IBM "Thực hiện Tốt" trong ORM
Các đề xuất của Ủy ban Basels về việc thiết lập khung Quản lý Rủi ro Hoạt động hiệu quả.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về rủi ro và tuân thủ và cách bạn bảo đảm cấp vốn với IBM Global Financing.

Contact IBM

Considering a purchase?Quản lý Tuân thủ và Chính sách OpenPages của IBM

IBM OpenPages Policy and Compliance Management.

Liên kết Liên quan