Dự báo

Dự báo linh hoạt cho môi trường biến động

Ðiều hướng tab chính

Phần mềm dự báo tiết kiệm thời gian, tăng sự tự tin và khả năng kiểm soát
Trong nền kinh tế thay đổi nhanh chóng với chi phí cho hàng hóa chính có thể biến động bất ngờ, các tổ chức có khả năng dự báo và dự báo lại nhanh sẽ có lợi thế cạnh tranh. Giải pháp IBM cho phép các nhóm tài chính cập nhật dự báo của họ theo quý, tháng hay nửa tháng nếu cần, dựa vào dữ liệu thu thập được trên khắp doanh nghiệp.

Cung cấp dự báo đáng tin cậy và kịp lúc

Phần mềm dự báo từ IBM giúp các nhóm tài chính:

Đọc tài liệu hướng dẫn chính thức Sáu Nguyên tắc Thiết kế cho Dự báo Tốt hơn
Khôi phục sức khoẻ dự báo kinh doanh bằng cách tuân theo sáu nguyên tắc sau đây.Đọc tài liệu hướng dẫn chính thức Bảy Triệu chứng của Bệnh Dự báo
Chỉ ra những sự cố phổ biến nhất khi dự báo và tuân theo các nguyên tắc để khắc phục chúng.

Kết quả cuối cùng là quy trình dự báo cho phép tổ chức tài chính tạo, so sánh và điều chỉnh dự báo trên cơ sở liên tục, bất kể điều kiện thế giới kinh doanh biểu hiện như thế nào.

Xem thêm các bản tải về của Dự báo.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các giải pháp dự báo và cách thức bạn có thể đảm bảo cấp vốn với IBM Global Financing.

Contact IBM

Considering a purchase?Dự báo trong Thời đại Biến động

Giải pháp dự báo, phân tích và lập kế hoạch tin cậy và linh hoạt hơn


Ðường dẫn Liên quan