A New Era of Thinking

IBM BusinessConnect 2016
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
ณ ห้องนภาลัย บอลลูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

Primary tab navigation

เปลี่ยนแนวคิด พิชิตความสำเร็จทางธุรกิจได้ในงานสัมมนา IBM BusinessConnect 2016 ที่เหมาะสำหรับผู้บริหารฝ่ายไอที ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงินและผู้บริหารทางธุรกิจที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิตอล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Cognitive Business หรือการสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรด้วยเทคโนโลยีค็อกนิทิฟ ขยายความสามารถในการเข้าใจเชิงลึกกับข้อมูลรูปแบบต่างๆ จำนวนมหาศาลที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกดิจิตอล เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้มาเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการของตลาด พร้อมเทคนิคการเตรียมโครงสร้างไอทีขององค์กรให้พร้อมก้าวสู่บริการคลาวด์อย่างมืออาชีพ ผ่านรูปแบบการบรรยาย ตัวอย่างกรณีศึกษา การสาธิตการทำงาน และคำแนะนำเพื่อไปประยุกต์ในแต่ละภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญจากไอบีเอ็มในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หัวข้อบรรยาย

Track 1 : Accelerating Cognitive Business with Hybrid Cloud
เตรียมความพร้อมทางด้านไอทีเพื่อสร้างไฮบริดคลาวด์ให้มีความปลอดภัยและตอบโจทย์ธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผน ตรวจสอบระบบ สร้างไฮบริดอินฟราสตรักเจอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน พร้อมบริการและผลิตภัณฑ์คลาวด์แบบใหม่ๆ จากไอบีเอ็ม

Track 2 : IBM Analytics in Action - Transforming Industries & Professions
วิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลทั้งในและนอกองค์กรด้วยโซลูชันอนาไลติกส์ขั้นสูง เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ คาดการณ์พฤติกรรมลูกค้า รวมทั้งการบริหารวงจรสินทรัพย์ขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

Track 3 : Unleash the Power of Cognitive Commerce: Helping Enterprises Become Cognitive Businesses
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก นำไปสู่การวางแผนการตลาดและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ครอบคลุมทุกช่องทาง รวมถึงการคาดการณ์ความต้องการสินค้าในท้องตลาด พร้อมเทคนิคการสร้างแอพพลิเคชันบนมือถือให้ตรงใจลูกค้า

วันที่และเวลา

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
เวลา 10.30 – 15.00 น.
(ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น.)สถานที่

ห้องนภาลัย บอลลูม
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ


Follow us: