Edison: Competitive Management Cost Study: IBM Storwize V7000 vs. EMC VNX5500 Storage Systems


This white paper focuses on Edison’s Competitive Management Cost Study (CMCS) methodology. IBM Storwize V7000 and EMC VNX5500.